RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Gryficach z siedzibą w 72-300 Gryfice ul. Koszarowa 1

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w POW Gryfice możliwy jest pod adresem email: iodo@gryfice.pl

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, przechowywane oraz zabezpieczane na podstawie Art. 100 ust 2 Ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji pomocy społecznej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b,  i/lub Art. 9 ust. 2 lit. a, - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą inne instytucje publiczne wspierające i współorganizujące pomoc społeczną, w tym: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Powiatowe i Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Centra Integracji Społecznej, podmioty szkoleniowe, instytucje oświatowe, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, ośrodki zdrowia/placówki medyczne, organy administracji rządowej, organy ścigania, sądy.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres przewidziany wg Rzeczowego Wykazu Akt.

6) Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a.    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b.    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

c.     prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

d.    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować brakiem możliwości podjęcia działań w celu właściwego rozpatrzenia sprawy

8) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

9) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kostecka Katarzyna
(2024-02-27 09:36:54)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki